คำสั่ง-ประกาศ

- ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ

- ประกาศเรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและผลงานวิชาการ

- คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์

- ประกาศ นโยบายวิจัย

ไม่มีชื่อ

โพสต์29 ก.พ. 2559 22:36โดยธิดารัตน์ เรืองฤทธิ์


1-1 of 1