KM วิจัย

โครงการจัดการความรู้เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) เพื่อ พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านทักษะการทำวิจัยประเภท การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯข้อที่ ๒ และ ๓ คือการทำวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ และให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีนี้เป็นการรวบรวมความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี นำไปสู่การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice หรือ Cop.) ด้วยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ต่อไป

สามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้ เรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ >>>>>

>>>>>>>>>>>แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการความรู้