แนวทางปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิคในการหาหัวข้อวิจัย

จัดทำขึ้นโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านทักษะการทาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของวิทยาลัยข้อที่ 2 และ 3 คือการทาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ และให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีนี้เป็นการรวบรวมความรู้จาก 3 แหล่งคือ จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของวิทยากร 2. จากเอกสาร หนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย 3. จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ทางคณะผู้จัดหวังว่าแนวปฏิบัติที่ดีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคณาจารย์ และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯและผู้สนใจทั่วไป งานวิจัยและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

>> เอกสาร Download <<
Comments