ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016

โพสต์4 ก.พ. 2559 01:02โดยชัยพร ศิริวรรณยาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016
ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน Thailand Research Expo 2016 ภายในวันที่ 1 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559

และขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือ นวตกรรม เข้าร่วมคัดเลือก และส่งเข้าประกวดภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยและผลงานวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

(อ้างถึง สถาบันพระบรมราชชนก ที่ สธ 0203.10 /875 วันที่ 27 มกราคม 2559)


(อ้างถึง สถาบันพระบรมราชชนก ที่ สธ 0203.10/862 วันที่ 27 มกราคม 2559)

การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ Green ASIA and Sustainability Forum: Sustainability for Inclusive Development

โพสต์4 ก.พ. 2559 01:00โดยชัยพร ศิริวรรณยา

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติประจำปีการศึกษา 2558

หัวข้อ 

ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน  2559  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร

จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมและส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน และลงทะเบียนเพื่อส่งบทความในการนำเสนอผลงานวิจัยได้ทาง เว็บไซต์ http://www.eau.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559


ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   งานวิจัยและผลงานวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

(อ้างถึง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ที่ มวอ. 074.1/2559 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559)

1-2 of 2