การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ Green ASIA and Sustainability Forum: Sustainability for Inclusive Development

โพสต์3 ก.พ. 2559 23:27โดยชัยพร ศิริวรรณยา
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติประจำปีการศึกษา 2558

หัวข้อ 

ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน  2559  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร

จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมและส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน และลงทะเบียนเพื่อส่งบทความในการนำเสนอผลงานวิจัยได้ทาง เว็บไซต์ http://www.eau.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559


ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   งานวิจัยและผลงานวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

(อ้างถึง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ที่ มวอ. 074.1/2559 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559)
Comments