การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัย

แนวทางการดูแล กลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพโรคเรื้อรัง

ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขติดตามผู้ป่วยขาดนัด เพราะผู้ป่วยขาดนัดเป็นสัญญาณแรกๆ ของการไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาทำให้ผู้ป่วยจะมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถควบคุมโรคได้ทำให้ผลการรักษาไม่ดีซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่นการไม่ตระหนักในอันตรายของตัวโรคขาดความรู้ มีปัญหาด้านครอบครัว จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ เป็นต้น ดังนั้น การติดตามผู้ป่วยขาดนัดจะเป็นการ กระตุ้นให้ผู้ป่วยหันกลับมาให้ความร่วมมือในการรักษา และเป็นโอกาสที่จะได้ประเมินปัญหาที่แท้จริง และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ฯลฯ

ดาวน์โหลดแผ่นพับ << แนวทางการดูแล กลุ่มผู้มีปัญหาสุขภาพโรคเรื้อรัง >>
Comments